دانشگاه علوم پزشکی ایران
Iran University of Medical Sciences


سامانه یادگیری الکترونیکی
سیستم مدیریت آموزشی(سما)
سامانه پذیرش دانشجوی دکتری تخصصی پژوهشی


آشنایی با معاونت آموزشی
سیستم مدیریت آموزشی(سما)
سامانه پذیرش دانشجوی دکتری تخصصی پژوهشی


سامانه یادگیری الکترونیکی
سیستم مدیریت آموزشی(سما)
سامانه پذیرش دانشجوی دکتری تخصصی پژوهشی

سامانه یادگیری الکترونیکی
سیستم مدیریت آموزشی(سما)
سامانه پذیرش دانشجوی دکتری تخصصی پژوهشی
img_yw_news
دوشنبه ۲۸ خرداد ۱۳۹۷

ژورنال کلاب

..

ادامه...
img_yw_news
دوشنبه ۲۸ خرداد ۱۳۹۷

اولین جلسه هماهنگی آزمون مصاحبه PhD

..

ادامه...
img_yw_news
سه شنبه ۲۲ خرداد ۱۳۹۷

جلسه شورای آموزشی گروه

..

ادامه...
img_yw_news
سه شنبه ۲۲ خرداد ۱۳۹۷

ژورنال کلاب

..

ادامه...
img_yw_news
چهارشنبه ۹ خرداد ۱۳۹۷

برگزاری جلسه دوم کارگاه RT-PCR

..

ادامه...